Pokličite nas
031 213 314

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE – INFORMACIJE PO GDPR

Predstavitev upravljavke osebnih podatkov:
Ta dokument je namenjen predstavitvi informacij v zvezi z obdelavami osebnih podatkov posameznikov ali pravnih oseb, katerih osebne podatke obdeluje ODVETNICA MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ (v nadaljevanju besedila: »odvetnica«). V kolikor kot odvetnica obdelujem vaše osebne podatke (na primer, vendar ne nujno in/ali obvezno, ste bili napoteni na spletno stran mlakar-sukic.si), najdete potrebne informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov tukaj (v elektronski verziji na moji spletni strani oz. fizično v pisarni odvetnice na Ljubečni).

Ker lahko vaše osebne podatke obdelujem tudi v vlogi mediatorke in izvensodne izvajalke potrošniških sporov (IRPS), se pravila, ki se nanašajo na opravljanje odvetniških storitev in ki so sprejeta v teh informacijah, smiselno enako uporabljajo tudi pri opravljanju dela kot mediatorke in izvensodne izvajalke potrošniških sporov.

Za namene opravljanja odvetniške dejavnosti zagotavljam pravne oz. odvetniške storitve, vključno z zagotavljanjem pravnega svetovanja, pripravo pravnih listin (kot so pogodbe, tožbe, druge listine, ipd.) ter zastopanje strank pred sodišči in drugimi pristojnimi organi. Že nekaj časa sem tudi mediatorka in izvajalka izvensodnega načina reševanja potrošniških sporov. Med opravljanjem pravnih in drugih storitev zbiram in obdelujem osebne podatke, ki se nanašajo na potencialne ali obstoječe stranke in/ali njihove zaposlene/zastopnike in/ali druge povezane osebe (npr. člane družbe strank, svetovalce strank, itd.).

ODVETNICA MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ se zavezujem, da bom obdelovala vaše osebne podatke v skladu s Splošno Uredbo (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter z njimi sprejetimi temeljnimi načeli varstva osebnih podatkov, Zakonom o odvetništvu, Kodeksom odvetniške poklicne etike ter skladno z izraženo voljo s strani posameznikov, družb ali organizacij, ki so moje stranke. V ta namen imam kot odvetnica sprejetih več internih aktov in dokumentov v zvezi s tem (kot npr. Pravilnik o obdelavi in varstvu osebnih podatkov).

V nadaljevanju izraz obdelava osebnega podatka pomeni tako zbiranje, uporabo, dostop, pridobivanje in posredovanje le-tega.


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
ODVETNICA MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov nimam, saj k temu nisem zavezana oz. za to glede na namen obdelave osebnih podatkov ni potrebe.

Nameni obdelave osebnih podatkov:
ODVETNICA MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ delujem v funkciji upravljavke podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, naštetih v teh Informacijah. To pomeni, da se kot odvetnica odločam o načinu obdelave osebnih podatkov in za katere namene se obdelujejo. ODVETNICA MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ obdelujem osebne podatke za namene izvajanja odvetniških storitev in poslovanja, tudi kot mediatorka, za namene izpolnjevanja zakonskih dolžnosti, event. zaposlovanja kadra, vzpostavljanja poslovne mreže in kontaktov/poizvedb bodočih strank.

V spisu, ki ga vodi odvetniška pisarna in ki se nanaša na posamezno stranko, se lahko zbirajo in hranijo, in sicer v pisni in elektronski obliki, naslednji osebni podatki (našteti primeroma, in neizključno): ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni, faks, elektronski naslov, številka TRR, zaposlitev, lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi. Ti osebni podatki lahko vključujejo tudi informacije o bančnih računih ali finančnem statusu, če so nasprotne stranke – fizične osebe. V zvezi z nasprotnimi strankami vodimo osebne podatke, ki so potrebni za vodenje posameznih postopkov. Poleg navedenega kot odvetnica obdelujem osebne podatke za potrebe zaposlovanja svojega kadra.

ODVETNICA MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ pri opravljanju storitev lahko sodelujem s poslovnimi partnerji zunaj družbe in ponudniki storitev tretjih oseb, kot so zunanji svetovalci, sodni tolmači, ponudniki storitev IT, računovodje itd., vse z namenom zagotavljanja kakovosti svojih storitev in zaradi varovanja pravic in interesov strank. Za zagotavljanje predmetnih storitev lahko zbiram in obdelujem osebne podatke o takih poslovnih partnerjih/ponudnikih storitev in/ali njihovih zaposlenih/zastopnikih, ki lahko vključujejo ime, poštni naslov, osebno identifikacijsko številko, datum/kraj rojstva, številka telefona/faksa, e-poštni naslov in podatki o plačilu. Navedeni osebni podatki se zbirajo predvsem z osebnimi stiki in drugimi komunikacijskimi sredstvi (npr. pisma, telefoni, elektronska pošta, moja spletna stran) s temi poslovnimi partnerji in ponudniki storitev tretjim osebam.

Posebej skrbim, da zbiram in obdelujem samo tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni v zvezi z nameni, za katere se obdelujejo in da jih ne obdelujem na način, ki ni skladen s temi nameni. Nezagotavljanje osebnih podatkov, ki jih potrebujem za zagotavljanje storitev kot odvetnice ali mediatorke, lahko privede do nezmožnosti, da bi učinkovito zagotavljala svoje storitve, zato o takem primeru takoj obvestim svoje bodoče in obstoječe stranke.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:
ODVETNICA MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ obdelujem osebne podatke na podlagi pooblastila, oz. pogodbe med mano kot pooblaščenko in stranko kot pooblastiteljico, ter tudi odločbe sodišča o nudenju brezplačne pravne pomoči (BPP) ali o zagovarjanju po uradni dolžnosti (ex offo), kar vse je skladno z:

  • Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1),
  • Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679 z dne 27. 4. 2016 – GDPR, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL),
  • Zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 s spremembami in dopolnitvami; ZOdv),
  • Kodeksom odvetniške poklicne etike (dostopno na: http://www.odv-zb.si/predpisi/odvetniska-poklicna-etika), in
  • Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami; ZDR-1).

ODVETNICA MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ v določenih primerih obdelujem osebne podatke posameznikov, ki se zbirajo in hranijo ter jih po potrebi posredujem državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti (na podlagi zakona, npr. izpolnjevanje davčnih obveznosti, itd.) ter na podlagi zakonitih interesov (npr. v primeru zagotavljanja pravnih storitev ali storitve mediiranja, v primeru obdelave za namene vzdrževanja poslovnega omrežja, v primeru realizacije terjatev kot odvetnice do mojih dolžnikov, itd.).

Uporabniki osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države:
ODVETNICA MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ lahko vaše osebne podatke v zvezi z opravljanjem odvetniške dejavnosti prenašam tudi v tretje države, pri čemer je v tem primeru poskrbljeno za ustrezno raven zaščite osebnih podatkov, bodisi na podlagi zavezujočih poslovnih pravil (Binding Corporate Rules), standardnih pogodbenih klavzul, ščita zasebnosti, bodisi da je za posamezno državo in/ali prenos z odločbo ustreznega organa ugotovljena ustrezna raven zaščite osebnih podatkov.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelavami osebnih podatkov:
Posamezniki imajo naslednje pravice v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, ki jih kot odvetnica, mediatorka ali izvajalka izvensodnega načina reševanja sporov obdelujem, razen, če zanje veljajo izjeme v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov:
• PRAVICA DO DOSTOPA DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IN POPRAVEK NETOČNIH PODATKOV,
• PRAVICA ZAHTEVATI IZBRIS PODATKOV,
• PRAVICO IMATE ZAHTEVATI OMEJITEV OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV,
• PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV,
• PRAVICA DO UGOVORA O OBDELAVI NA PODLAGI ZAKONITEGA IN/ALI UPRAVIČENEGA INTERESA,
• PRAVICA DO PRITOŽBE PRI INFORMACIJSKEM POOBLAŠČENCU REPUBLIKE SLOVENIJE.

Roki hrambe osebnih podatkov:
ODVETNICA MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ bom obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega namena. Osebni podatki se hranijo do poteka rokov, določenih v zakonodaji (od 5 let dalje). Določeni podatki se hranijo tudi iz razloga dokazovanja skladnosti z vašimi zahtevami oziroma v okviru sklenitve in/ali izvedbe pogodbe.

Kontakt:
Za vse nadaljnje informacije, podajo pisnih zahtev v zvezi z vašimi pravicami glede osebnih podatkov in vašo morebitno korespondenco glede teh Informacij, se obrnite na:
Odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič
Kocbekova cesta 42
3202 Ljubečna
T: + 386 41 527 505
E: info@mlakar-sukic.si
VEP: odvetnica.mag.mlakar-sukic@vep.si

Veljavnost, spremembe in dopolnitve informacij:
Te informacije lahko kot upravljavka kadarkoli spremenim ali dopolnim, pri čemer velja in se upošteva zadnja veljavna verzija informacij, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije.

Vsakokrat veljavna verzija teh informacij je objavljena na spletni strani mlakar-sukic.si, v fizični obliki pa je na voljo na sedežu pisarne odvetnice na Ljubečni.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov kot so tukaj predstavljene, so veljavne od 10. 3. 2021 dalje.

Odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič