Pokličite nas
031 213 314

POTROŠNIŠKI SPORI

Odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič kot ponudnica spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja morebitnih pritožb njenih cenjenih strank.

Pritožba se lahko odda preko e-poštnega naslova info@mlakar-sukic.si ali pisno na poslovni naslov ponudnice Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen, spori se rešujejo hitro in sporazumno, k čemer si bo odvetnica v največji meri prizadevala. Če odvetnica kot ponudnica ne ugodi pritožbi stranke, jo obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in jo poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora, kot sledi v nadaljevanju.

V primeru, da stranka kot naročnik storitve oz. potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:

1) vloži tožbo na pristojno sodišče;

2.) vloži pritožbo na Odvetniško zbornico Slovenije, na naslov Slovenska cesta 58, Ljubljana – zaradi morebitnih kršitev pri opravljanju odvetniškega poklica.

Več o pritožbah zaradi kršitev pri opravljanju odvetniškega poklica lahko preberete na povezavi – URL: http://www.odv-zb.si/pravna-pomoc/pritozbe-zaradi-krsitev-pri-opravljanju-odvetniskega-poklica-odskodninski-zahtevki

3.) vloži odškodninski zahtevek na zavarovalnico, kjer ima odvetnica sklenjeno zavarovanje (poklicne) odgovornosti iz naslova opravljanja odvetniške dejavnosti (Zavarovalnica Sava, d.d.).

Obvezno zavarovanje odvetniške poklicne odgovornosti, ki ga odvetnica vsakoletno obnavlja, krije morebitno škodo zaradi hude malomarnosti, napake ali opustitve poklicne dolžnosti odvetnice in pri njej zaposlenih oseb.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljevanju: ZlsRPS) odvetnica kot ponudnica storitev ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZlsRPS.

Ne glede na to ponudnica objavlja elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, ki je potrošnikom na voljo na povezavi – URL:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič v skladu z 29. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS; Uradni list RS, št. 81/2015) objavljam naslednje informacije glede izvensodnega reševanja potrošniških sporov:

Firma: mag. NATAŠA MLAKAR SUKIČ – ODVETNICA

Poslovni naslov: Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna

GSM telefon: 041 527 505

Stacionarni telefon: 03 546 10 50

Faks: 03 546 10 51

e-poštni naslov: info@mlakar-sukic.si

Spletna stran: mlakar-sukic.si

TRR: IBAN SI56 6100 0001 5802 326

Potrošnik lahko vloži pobudo po navadni pošti na naslov Odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič, Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna, ali po elektronski pošti na naslov info@mlakar-sukic.si, oboje s pripisom: Pobuda za IRPS. Pobuda se vloži v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, postopek se vodi v slovenskem jeziku.

Informacije o organiziranosti izvajalke:

  • ODVETNICA mag. NATAŠA MLAKAR SUKIČ sem samostojna odvetnica, zasebnica, vpisana v AJPES od 1. 1. 2017 dalje.
  • imena in priimki oseb, ki vodijo postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov: mag. NATAŠA MLAKAR SUKIČ – ODVETNICA
  • način njihovega imenovanja: pogodbeno
  • trajanje njihovega mandata: do datuma izbrisa odvetnice iz AJPES

ODVETNICA mag. NATAŠA MLAKAR SUKIČ, ki vodim postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov v celoti izpolnjujem pogoje o usposobljenosti, kot jih določata 27. člen in 28. člen ZIsRPS.

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS:

 • ODVETNICA mag. NATAŠA MLAKAR SUKIČ sem bila dne 18. 7. 2018 na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 323-57/2018-2 vpisana v register izvajalcev IRPS.

Povezava na spletno mesto Evropske komisije, kjer je objavljen seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov:

 • Evropska platforma za spletno reševanje čezmejnih potrošniških sporov, URL:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 • Mreža FIN-NET, URL:

https://ec.europa.eu/info/node/43326_en

Mreže izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji in v katerih sodelujem kot izvajalka IRPS:

 • ODVETNICA mag. NATAŠA MLAKAR SUKIČ ne sodelujem v nobeni mreži izvajalcev IRPS v Evropski uniji, sem pa usposobljena mediatorka, saj sem od 22. 2. 2019 dalje vpisana na listi mediatorjev Mediacijskega centra Odvetniške zbornice Slovenije.

Procesne predpostavke za začetek postopka IRPS:

 • Popolna pobuda za začetek postopka IRPS glede potrošniškega spora s ponudnikom (glejte prvi odstavek 15. člena Pravil postopka IRPS z dne 28. 6. 2018) ter odsotnost razlogov za zavrnitev pobude (glejte 18. člen Pravil postopka IRPS z dne 28. 6. 2018).

Možnost umika potrošnika in ponudnika iz postopka IRPS:

 • Potrošnik ali ponudnik lahko kadarkoli tekom postopka IRPS po lastni presoji, delno ali v celoti umakne ali spremeni svoj zahtevek, vendar ga lahko umakne brez privolitve nasprotne stranke samo dokler  se nasprotna stranka ne spusti v obravnavanje glavne stvari.

Podatek, ali se postopek IRPS izvede kot ustni ali pisni postopek:

 • Postopek IRPS se praviloma izvede kot pisni postopek, preko e-poti in z uporabo razpoložljivih elektronskih sredstev. Če se stranki  tako dogovorita, se lahko postopek IRPS izvede tudi ustno.

Povprečni čas trajanja postopka IRPS:

 • Postopki IRPS se praviloma vodijo in trajajo krajši čas. ODVETNICA mag. NATAŠA MLAKAR SUKIČ praviloma o sporu odločim najkasneje v 45 (petinštiridesetih) dneh od dneva prejema popolne pobude za začetek postopka IRPS in o tem izdam pisno in obrazloženo odločbo. Če je spor zahtevnejši, je možno podaljšanje roka za odločitev o sporu.

Pravni učinek izida postopka in če je odločitev zavezujoča, tudi pravne posledice za potrošnika ali ponudnika, ki ne izpolni odločitve:

 • izdana odločba je zavezujoča za ponudnika in potrošnika pod odložnim pogojem, da niti ponudnik, niti potrošnik v roku 8 (osem) dni po prejemu te odločbe, ODVETNICI mag. NATAŠI MLAKAR SUKIČ s priporočeno pošto ne pošlje lastnoročno podpisane izjave, da je ne sprejema kot pravno zavezujočo;
 • pravno zavezujoča odločba, ki jo stranki sprejemata kot zavezujočo, pravno učinkuje na obe stranki odločbe in predstavlja izvršilni naslov.

Način izvršitve odločbe izvajalke IRPS, če je potrebno:

 • vsaka stranka lahko predlaga (prisilno) izvršitev pravno zavezujoče odločbe, in sicer preko sodišča, upoštevajoč veljavno zakonodajo.

***

***

Poročilo o delovanju izvajalke IRPS:

 • ODVETNICA mag. NATAŠA MLAKAR SUKIČ objavljam, skladno z določilom 30. člena ZIsRPS, poročilo o delovanju v preteklem letu, to je v letu 2018. V letu 2018 ni bila pri ODVETNICI mag. NATAŠI MLAKAR SUKIČ vložena nobena pobuda za začetek postopka IRPS, zato v tem trenutku ni potrebe po vključevanju v mrežo izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji.

***

DRUGE RELEVANTNE INFORMACIJE O IRPS:

Izvensodno reševanje potrošniških sporov (IRPS) med ponudniki in potrošniki se v skladu z ZIsRPS rešuje s pomočjo izvajalcev IRPS.

POTROŠNIK je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

PONUDNIK je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko. Obveznosti, ki jih ima ponudnik po ZIsRPS, imajo tudi druge pravne in fizične osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, če zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.

DOMAČI POTROŠNIŠKI SPOR je spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom in potrošnikom, kadar ima ob naročilu blaga ali storitev potrošnik prebivališče, ponudnik pa sedež v Republiki Sloveniji.

ČEZMEJNI POTROŠNIŠKI SPOR je spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom in potrošnikom, kadar ima potrošnik ob naročilu blaga ali storitev prebivališče v državi članici Evropske unije, ponudnik pa sedež v Republiki Sloveniji.

POSTOPEK IRPS je enostaven, hiter in ekonomičen in predstavlja alternativni in nesodni način reševanja potrošniških sporov. Postopek IRPS je za potrošnika brezplačen, razen pristojbine v višini 20,00 EUR, ki predstavlja administrativne stroške.

PRAVILA POSTOPKA IRPS se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanja storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

V kolikor potrošnik svojega spora  s ponudnikom v zvezi s prodajo blaga ali opravljanja storitev ne more rešiti s pogajanjem na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila, lahko pri ODVETNICI mag. NATAŠI MLAKAR SUKIČ kot izvajalki IRPS vloži pobudo za začetek postopka, in sicer preko obrazca »Obrazec za pobudo za začetek postopka IRPS«.

ODVETNICA mag. NATAŠA MLAKAR SUKIČ