Pokličite nas
031 213 314

PODROČJA DELA

V odvetniški pisarni nudim odvetniške storitve predvsem na naslednjih pravnih področjih:

CIVILNO PRAVO

Strankam svetujem in zastopam na področju civilnega prava, ki ureja razmerja med fizičnimi osebami, med pravnimi osebami in v kombinaciji med fizičnimi osebami in pravnimi osebami. Gre za razmerja, ki se nanašajo na pravice in obveznosti v zvezi s premoženjem, družinskimi odnosi in dedovanjem (razveze, dodelitve otrok, prodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku, izročilne pogodbe, itd.).

Pomagam Vam lahko s svetovanjem, sestavljanjem raznovrstnih pogodb, oporok in podobno. Prav tako Vas lahko zastopam pri pogajanjih, v postopkih mediacije, Vas zastopam pred sodišči in drugimi državnimi organi ali vodim postopke po Vašem pooblastilu na naslednjih področjih:

 • pred zavarovalnicami in v sodnih postopkih s področja odškodninskega prava (odškodninski zahtevki),
 • obligacijskega prava (sestava in pregled raznovrstnih pogodb),
 • dednega prava (dednopravne zadeve),
 • družinskega prava (družinska razmerja),
 • stvarnega prava (zemljiškoknjižne zadeve),
 • v izvršilnih postopkih (na podlagi verodostojnih listin, npr. računi ali izvršilnih naslovov, npr. pravnomočne sodbe, vse z namenom doseči čim hitrejše in čim bolj učinkovito poplačilo terjatev ali izvršitev pravic).

DEDNO PRAVO

Nudim vam:

 • pravno svetovanje pri izbiri najustreznejšega prenosa lastninske pravice na potomce (darilna pogodba, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, oporoka),
 • sestava oporok in razlaga zakonitega načina dedovanja,
 • zapuščinski postopki in zastopanje v zapuščinskih postopkih,
 • sestava različnih izjav oz. sporazumov (npr. dednih dogovorov, izjav o odpovedi dedovanju),
 • sestava in pregled izročilnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku in sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju,
 • zastopanje dedičev pri uveljavljanju pravic do dediščine v zapuščinskem postopku,
 • zastopanje volilojemnikov pri uveljavljanju pravice do volila v zapuščinskem postopku,
 • svetovanje v ostalih dednopravnih zadevah,
 • zastopanje dedičev pri uveljavljanju dednopravnih zahtevkov v pravdah.

DRUŽINSKO PRAVO

 • zastopanje in svetovanje v postopkih razveze in razveljavitve zakonske zveze,
 • sestava predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze,
 • sestava in pregled sporazumov o ugotovitvi obsega skupnega premoženja zakoncev oz. zunajzakonskih partnerjev in razdelitve le-tega,
 • zastopanje v postopku delitve skupnega premoženja,
 • sestava, svetovanje in zastopanje v postopkih odločanja in sprememb obveznosti preživljanja otrok, zakonca oz. zunajzakonskega partnerja
  svetovanje in priprava sporazumov o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok,
 • svetovanje in zastopanje v postopkih določitve stikov otrok z drugimi osebami,
 • zastopanje v postopkih ugotavljanja in izpodbijanja očetovstva oz. materinstva,
 • zastopanje in svetovanje v vseh ostalih zakonskih sporih in sporih, ki izhajajo iz razmerij med starši in otroki (prvenstveno pa ureditev medsebojnih razmerij pri prenehanju zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti, in sicer glede dodelitve otrok v varstvo in nego, določitve stikov z otroki in preživnine.

POGODBENO PRAVO

Svetujem, pregledujem in sestavljam vse vrste pogodb, kot npr. prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin in premičnin, najemne pogodbe, posojilne in zastavne pogodbe, podjemne in gradbene pogodbe, dednopravne pogodbe, kot so pogodba o dosmrtnem preživljanju, preužitkarska pogodba, izročilna pogodba in pogodba o darilu za primer smrti, menjalne pogodbe, posredniške pogodbe, pogodbe o trgovskem zastopanju.

Sestavljam in pregledujem tudi sporazume, sodne in zunaj sodne poravnave, ter zastopam in svetujem v pravdnih postopkih, ki izvirajo iz gornjih – sklenjenih pogodb.

GOSPODARSKO PRAVO

 • pravno svetovanje pri ustanovitvi najustreznejše oblike gospodarske družbe,
 • ustanavljanje gospodarskih družb,
 • urejanje odnosov med družbeniki gospodarskih družb,
 • svetovanje in sestava gospodarskih pogodb (prodajnih, najemnih, zakupnih, posojilnih, podjemnih, gradbenih, cesijskih, asignacijskih, špedicijskih, posredniških, agencijskih, ipd.),
 • svetovanje in vodenje postopkov v zvezi s statusnopravnimi spremembami gospodarskih subjektov,
 • pravno svetovanje in zastopanje strank v vseh gospodarskih sporih,
 • svetovanje na področju podjetniškega prava,
 • priprava splošnih aktov,
 • svetovanje in zastopanje na področju insolvenčnega prava (stečajni postopki, postopki prisilnega prenehanja, stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja, postopek stečaja zapuščine, izbris iz sodnega registra brez likvidacije, ipd.).

PRAVO JAVNEGA NAROČANJA

V pogodbena razmerja z javnim sektorjem predpisi o javnem naročanju posegajo s tem, da določajo nekatera obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. Gre za specifično in novejše pravno področje, prežeto EU, zato njegovo strokovno obvladovanje zahteva posebej ažurno spremljanje judikature Sodišča EU in prakse Državne revizijske komisije.

Na področju javnega naročanja sodelujem s ponudniki ali naročniki v vseh fazah postopka javnega naročanja, revizije javnih naročil in pri pripravi vseh aktov v zvezi z izvedbo pogodbe. Tako nudim pravno svetovanje in zastopanje ponudnikov ali naročnikov v primeru spora v postopkih javnih naročil, in sicer pred naročnikom, Državno revizijsko komisijo, lahko tudi pred Evropsko Komisijo in Sodiščem EU, hkrati pa v teh postopkih sestavljam pravna mnenja (sestava zahtevkov za revizijo, pravnih mnenj, ipd.). Tematika mi je še posebej blizu, zato sem s področja javnega naročanja diplomirala (leta 2007) in magistrirala (leta 2016).

DELOVNO PRAVO

 • svetovanje pri sestavi in spremembah pogodb o zaposlitvi,
 • sestava drugih pogodb za opravljanje dela (podjemna, avtorska, poslovno sodelovanje),
 • svetovanje, sodelovanje pri pogajanjih ter priprava vseh vrst obveznih in neobveznih internih oz. splošnih aktov delodajalca (sistemizacija, pravilniki),
 • svetovanje in zastopanje delavcev in delodajalcev v postopkih uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja in odpovedi delovnih razmerij (pravna pomoč, pravni nasveti, pravna mnenja),
 • svetovanje v zvezi z zaščito pravic delavcev med trajanjem delovnega razmerja (postopki zaposlitve, postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ipd.),
 • pogajanja in reševanje sporov med delodajalci in delavci ter njihovimi predstavniki zastopanje delodajalcev in delavcev v delovnopravnih sporih.

KAZENSKO PRAVO

 • svetovanje in zastopanje obdolžencev v vseh fazah kazenskega postopka (tudi mladoletnih storilcev),
 • sestava kazenskih ovadb, predlogov za pregon in zasebnih tožb v kazenskih postopkih,
 • svetovanje in zastopanje oškodovancev v vseh fazah kazenskega postopka,
 • svetovanje in zastopanje obdolžencev v postopkih zaradi prekrškov.

UPRAVNO PRAVO

 • svetovanje in zastopanje strank v postopkih pred upravnimi organi,
 • svetovanje in zastopanje strank v postopkih pred upravnim sodiščem.

USTAVNO PRAVO

 • sestava ustavnih pritožb in pobud.

ZUNAJSODNO DELOVANJE – OPOMINJANJE, MEDIACIJA IN ARBITRAŽA

Kot odvetnica in madiatorka nudim strokovno pomoč v okviru zunajsodnega postopka za plačilo oz. izpolnitev neke obveznosti (npr. sestavim opomin pred tožbo, opomin pred izvršbo, ipd.).

Stranke tudi zastopam v postopkih mediacije in arbitraže (bodisi na sodiščih, CSD, OZS, ipd.).

Ker sem usposobljena mediatorka in izvajalka izvensodnega načina reševanja potrošniških sporov, si prizadevam vsak spor zaradi varovanja interesov in pravic strank prvenstveno rešiti na miren, to je nesodni način.