Pokličite nas
031 213 314

PREDSTAVITEV

Zaposlene osebe:

MAG. NATAŠA MLAKAR SUKIČ

  • ODVETNICA (SPECIALISTKA ZA PODROČJE GOSPODARSKEGA PRAVA),
  • MEDIATORKA,
  • NADZORNICA,
  • IZVAJALKA IZVENSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV.

Ustanoviteljica pisarne mag. Nataša Mlakar Sukič sem oktobra 2007 cum laude diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru s področja prava javnih naročil. Po zaključenem študiju sem sprva opravljala delo kot odvetniška pripravnica pri odvetnici Simoni Preininger, nato pa sem se marca leta 2008 zaposlila na Višjem sodišču v Celju, kjer sem opravila dvoletno sodniško pripravništvo ter se seznanila z delom sodišč (opravljeno sodniško pripravništvo je takrat bil pogoj za pristop k pravniškemu državnemu izpitu – PDI). V tem času sem opravila izpit iz splošnega upravnega postopka (2007) in izpit iz javne uprave (2008).

Po zaključenem sodniškem pripravništvu sem junija 2010 uspešno opravila PDI (nekoč poimenovan pravosodni izpit) ter se  takoj za tem zaposlila v večji gospodarski družbi, kjer sem kot pravnica, kasneje pa kot prokuristka, opravljala različna dela in naloge znotraj družbe, ki se je ukvarjala z dejavnostmi trženja električne energije, proizvodnje lesnih pelet ter razreza, sušenja in parjenja žaganega lesa. Poklicno pot sem julija 2013 nadaljevala v pravosodju, kjer sem delovne izkušnje nekaj let pridobivala pri odvetnici Mihaeli Ćulum, od marca 2015 dalje pa pri Odvetniški pisarni Šaloven, d.o.o.

Bogate delovne izkušnje, pridobljeno znanje in delovni zagon so botrovali odločitvi po samostojni poklicni poti in tako se kot odvetnica od 1. 1. 2017 dalje v okviru lastne odvetniške pisarne posvečam reševanju pravnih problemov oz. izzivom predvsem s področja gospodarskega, obligacijskega, dednega in družinskega prava, z veseljem pa svoj čas, pozornost in znanje namenim tudi reševanju primerov z drugih pravnih področij. Pri mojem delu me odlikujejo čut za pravičnost, empatija, preciznost in odločnost.

Ker je redno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje posameznika nujno, sploh v današnjem času, v nadaljevanju dodajam znanja in veščine, ki sem jih v tem času pridobila:

– 2002/2007 – dodiplomski študij prava (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta) – izbirna skupina: poslovno gospodarsko pravo – pridobljen naziv: univerzitetna diplomirana pravnica

Diplomska naloga: Javnost v postopkih javnega naročanja in poslovna skrivnost ponudnikov – diplomirala sem z odliko pod mentorstvom profesorice dr. Vesne Kranjc, in sicer dne 8. 10. 2007

– 2007 – opravljen izpit iz upravnega postopka

– 2008 – opravljen izpit iz javne uprave

– 2010 – opravljen pravniški državni izpit (dne 17. 6. 2010)

– 2016 – podiplomski znanstveni magisterij Gospodarsko pravo (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta) – gre za nebolonjski študij – pridobljen naziv: magistrica pravnih znanosti

Magistrska naloga: Osebe, upravičene za uveljavljanje kršitev v postopkih javnega naročanja  – magistrirala sem pod mentorstvom redne profesorice dr. Vesne Kranjc, in sicer dne 21. 9. 2016

– 2017 – podiplomski študij managementa (Univerza na Primorskem, Fakulteta za management) – gre za bolonjski magisterij, 2. stopnje – pridobljen naziv: magistrica managementa

Magistrska naloga: Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij – magistrirala sem cum laude pod mentorstvom profesorice dr. Valentine Franca, in sicer dne 30. 5. 2017

Za magistrsko nalogo sem dne 24. 3. 2018 prejela nagrado Fakultete za management UP za najboljše magistrsko delo

– 2018 – od julija 2018 sem izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), vpisana v registru izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

– 2018 – tekom leta 2018 opravljeno osnovno izobraževanje za mediatorja, in sicer pri Odvetniški zbornici Slovenije (OZS), kjer sem kot mediatorka vpisana na listi mediatorjev pri Mediacijskem centru OZS – vsako leto pri OZS opravim nadaljevalna izobraževanja za ohranitev statusa mediatorke

– 2020 – od 19. 6. 2020 sem vpisana na seznam mediatorjev – seznam tkim. zunanjih izvajalcev medicije pri  Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer lahko izvajam mediacije v družinskih sporih

– 2021 – dne 31. 3. 2021 sem prejela potrdilo o usposobljenosti za članico nadzornih svetov (ali upravnih odborov) gospodarskih družb

– 2022 – dne 20. 10. 2022 mi je OZS podelila status odvetnice specialistke za področje gospodarskega prava

– 2023 – januarja 2023 sem se dodatno usposobila za zagovornike mladoletnih storilcev kaznivih dejanj

– 2023 – od 1. 2. 2023 sem uvrščena na seznam mediatorjev pri Višjem sodišču v Celju

ČLANKI:

– Nataša Mlakar, Kodeks upravljanja javnih delniških družb – primerjava med slovenskim in angleškim kodeksom, objavljen v reviji Podjetje in delo, št. 2/2014 (objavljen 15. 4. 2014)

– mag. Nataša Mlakar Sukič in dr. Valentina Franca, Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij, objavljen v Prilogi revije Pravna praksa, št. 15/2017 (objavljen 13. 4. 2017)

– mag. Nataša Mlakar Sukič, raznoliki prispevki v rubriki Pravni kotiček revije ŠENTJURČAN (junij 2018 – marec 2019)

PREDSTAVITEV PISARNE – VIZIJA:

Odvetniška pisarna je bila ustanovljena z željo nuditi svojim cenjenim strankam pravno svetovanje z visoko stopnjo strokovnosti, predanosti in zanesljivosti, zaradi fleksibilnosti pisarne pa hkrati dostopno in hitro pravno pomoč pri reševanju njihovih težav oz. izzivov.

Moje stranke so posamezniki, majhne in srednje gospodarske družbe, s katerimi sem razvila zaupen poslovni odnos, na podlagi katerega z izkušnjami, znanjem, domiselnimi rešitvami in zagnanostjo prispevam k njihovem uspehu in zadovoljstvu.

Veseli me, da s cenjenimi strankami razvijam dolgoročne in dobre poslovne odnose in prepričana sem, da je to rezultat moje strokovnosti, osebnega pristopa ter spoštovanja načela zaupnosti razmerja med stranko in odvetnikom, visoke poklicne etike in visokih moralnih vrednot ter celovite ponudbe pravnih storitev.

mag. Nataša Mlakar Sukič, odvetnica

TIMOTEJ PUŠNIK

  • STROKOVNI SODELAVEC

Timotej Pušnik je julija 2020 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (I. bolonjska stopnja). Neposredno je nadaljeval z magistrskim študijem, kjer je v novembru 2022 cum laude magistriral z delom: »Modeli determinacije spolnih deliktov ter geneza inkriminacije kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja skozi njihovo prizmo« (II. bolonjska stopnja).

V času magistrskega študija je vzporedno opravljal študentsko delo v odvetniški pisarni odvetnice Andreje Zidanšek iz Zreč, kjer je delal vse do decembra 2022, ko je pričel z delom pri odvetnici mag. Nataši Mlakar Sukič na Ljubečni. V vmesnem času se je za krajši čas preizkusil tudi z delom v večji družbi na nepremičninskem oddelku in nato pravno – kadrovskem oddelku, vendar so ga znanje, ambicioznost in tendenca po pomoči ljudem vabili nazaj v odvetniško pisarno, kjer se po dosedanjem učenju in nabiranju izkušenj, vidi tudi v prihodnosti.


Tekom študija se je udeleževal pomembnejših predavanj, konferenc, gostovanj tujih predavateljev in najrazličnejših delavnic, kjer je omembe vreden predvsem vsakoletni dogodek Medicina, pravo in družba, ki ga organizirata Pravna fakulteta in Medicinska fakulteta univerze v Mariboru. Že v prvem letniku dodiplomskega študija je osvojil 4. mesto na državnem tekmovanju Rubikon, ki je temeljilo na analizi in predstavitvi različnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice iz različnih pravnih področij. Izkoristil je tudi priložnost in se udeležil prakse Amicus Curie, ki je obsegala študij pravnih spisov z mednarodnim elementom pred Okrožnim sodiščem v Mariboru in nato sestavo poročila v dodeljeni zadevi, ki je bilo finalno celo v pomoč obravnavnemu sodniku pri sprejemanju končne odločitve. Praktične izkušnje na področju prava in pravosodja tako pridobiva že več kot tri leta.


Znanje in veščine, ki jih je doslej pridobil:

  • doseženo 4. mesto na državnem tekmovanju Rubikon v analizi in predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice,
  • leta 2020 je po kategoriji Klasius – SRV pridobil izobrazbo: 16204 – Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) in naziv univ. dipl. prav.,
  • leta 2022 je po kategoriji Klasius – SRV pridobil izobrazbo: 17003 – Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/ magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) in naziv mag. prav. (magistrska naloga: Modeli determinacije spolnih deliktov ter geneza inkriminacije kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja skozi njihovo prizmo – magistriral je z odliko pod mentorstvom izr. prof. dr. Mihe Šepca, univ. dipl. prav., v novembru 2022)